Naujienos

Bygalvocius

Apsilankymas Marijampolės apskrities vyrų krizių centre „Aidas”

Vasario 15-ąją buvome pakviesti į Marijampolės apskrities vyrų krizių centro „Aidas“ atidarymą. Centrui vadovauja ilgametė Marijampolės apskrities moterų krizių centro vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė.  Atidaryme taip pat dalyvavo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti mero pareigas, Irena Lunskienė, Savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus Marijampolėje pareigūnės, Vilkaviškio moterų informacijos ir pagalbos centrų atstovai.

Centras veiklą, nukreiptą daugiausia į vyrų smurtautojų įpročių keitimą, vykdo kartu su Probacijos tarnyba jau nuo 2013 metų. Į smurtinio elgesio keitimo programas daugelis smurtautojų siunčiami teismo sprendimu, tačiau yra ir tokių, kurie, suvokę savo problemas, norą keistis pareiškia patys. Nuo projekto pradžios pagalbos kreipėsi daugiau kaip šimtas Marijampolės apskrities teritorijoje gyvenančių vyrų. Šį kartą krizių centras kuriasi naujose, deja, nuomojamose patalpose netoli miesto centro, Gedimino g. 24.

 

Bygalvocius

Vyrams neretai net labiau negu moterims reikia išsikalbėti

Ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ją-pri­sis­ta­ty­mą su­ren­gė ką tik įsi­kū­ręs Aly­taus ap­skri­ties vy­rų kri­zių cen­tras. Apie jo veik­los per­spek­ty­vas ir ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes dis­ku­ta­vo, nuo­mo­nes iš­sa­kė Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai, mies­te ir ra­jo­ne vei­kian­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų įkū­rė­jai. Kal­bė­ju­sie­ji ak­cen­ta­vo, kad to­kio cen­tro rei­kia, ir siū­lė ben­dra­dar­biau­ti.

Cen­tro ad­mi­nist­ra­to­riaus Juo­zo Ado­mai­čio tei­gi­mu, vy­rų kri­zių cen­trai, tei­kian­tys in­di­vi­du­a­lias ir gru­pi­nes so­cia­li­nio dar­buo­to­jo ir psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jas bei me­dia­ci­jos pa­slau­gas vi­sai šei­mai, o pa­gal bū­ti­ny­bę ir tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas, nė­ra nau­jie­na Lie­tu­vo­je. Toks cen­tras 2001 me­tais įkur­tas Vil­niu­je, net du – Kau­ne. Iš sep­ty­nių šiuo me­tu ša­ly­je vei­kian­čių vy­rų kri­zių cen­trų ke­tu­riems va­do­vau­ja mo­te­rys. Tai, pa­sak J.Ado­mai­čio, tur­būt pa­ro­do vy­rų drą­sos trū­ku­mą.

Aly­taus vy­rų kri­zių cen­tro idė­jos su­ma­ny­to­jas, stei­gė­jas ir va­do­vas – 37 me­tų aly­tiš­kis V.Ta­mu­lio­nis. Kar­tu su ben­dra­min­čiu, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi J.Ado­mai­čiu šian­dien džiau­gia­si, kad jo min­čiai steig­ti to­kį cen­trą pri­ta­rė ne tik pa­žįs­ta­mi, ko­le­gos, bet ir dau­ge­lis aly­tiš­kių. Vir­gi­ni­jus įsi­ti­ki­nęs, kad to­kia įstai­ga la­bai rei­ka­lin­ga, nes vy­rai tik fi­ziš­kai stip­res­ni už mo­te­ris, jiems net­gi daž­niau rei­kia psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos.

V.Ta­mu­lio­nis, pri­sta­ty­da­mas Aly­tu­je nau­ją or­ga­ni­za­ci­ją, at­vi­rai kal­bė­jo ir pats pa­ty­ręs sa­vo­tiš­ką kri­zę: „Prieš de­vy­ne­rius me­tus iš­si­sky­riau su žmo­na, teis­mo spren­di­mu abi ma­ža­me­tės duk­ros li­ko su ma­ni­mi. Aš bu­vau dar­bo bir­žos klien­tas, to­dėl ma­ne siun­tė į Mo­te­rų kri­zių cen­trą, kur vyk­da­vo už­si­ė­mi­mai as­me­nims, vie­niems au­gi­nan­tiems vai­kus. Šioms mo­te­rims esu dė­kin­gas už pa­lai­ky­mą. Se­mi­na­ro me­tu to­bu­lė­jau, ga­vau daug pa­ta­ri­mų. Dė­kin­gas li­kau bu­vu­siai žmo­nai, kad lei­do pa­tir­ti bui­ties da­ly­kų, ko­kių gy­ve­nant san­tuo­ko­je re­tas pa­ti­ria. Bu­vau vie­nas vy­ras tarp mo­te­rų ir pra­dė­jau gal­vo­ti, ko­dėl ne­ga­lė­tų bū­ti to­kio cen­tro vy­rams.“ Vy­rų kri­zių cen­tras, stei­gė­jo pa­ste­bė­ji­mu, įkur­tas pa­dė­ti ne tik smur­tą pa­ti­rian­tiems, bet ir smur­tau­jan­tiems vy­rams, taip pat ti­ki­ma­si ben­dra­dar­biau­ti su Pro­ba­ci­jos tar­ny­ba, Vai­kų glo­bos na­mais, Nak­vy­nės na­mais, ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų klu­bais ir vi­sais, kam rei­kės pa­gal­bos pa­ta­ri­mais, pa­si­da­li­ji­mo pa­tir­ti­mi. Teik­ti pa­gal­bą, kad ma­žė­tų ža­lin­gų įpro­čių, mo­ty­vuo­ti, kad ieš­ko­tų dar­bo. „Pa­dė­da­mi ki­tiems mes pa­de­da­me sau“, – toks Vy­rų kri­zių cen­tro šū­kis.

Pri­sta­ty­mo da­ly­viai svei­ki­no idė­ją, tvir­ti­no, kad cen­tro sa­va­no­riams veik­los ne­stigs. Sa­vi­val­dy­bių pro­ba­ci­jos sky­riaus, vei­kian­čio Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se, spe­cia­lis­tė Gi­ta­na Ka­man­du­lie­nė ti­ki­si di­de­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo ry­šio. Per­nai tar­ny­ba pri­žiū­rė­jo 616 as­me­nų: jau­niau­siam klien­tui – 14, vy­riau­siam – 91 me­tai. Yra 200 klien­tų, su ku­riais ga­lė­tų dirb­ti Vy­rų kri­zių cen­tras. Tai el­ge­sio ko­rek­ci­nės pro­gra­mos lan­ky­to­jai.

Mo­te­rų kri­zių cen­tro va­do­vė An­ge­lė Ba­raus­kie­nė at­vi­rai kal­bė­jo, kad šiam žings­niui Vir­gi­ni­jų ra­gi­no ma­žiau­siai tre­jus me­tus. Tad da­bar lin­kin­ti tik sėk­mės ir vi­lia­si, kad vy­rai pa­dės vy­rams su­ma­žin­ti ag­re­si­ją. Šios or­ga­ni­za­ci­jos dar­buo­to­jos pa­siū­lė Vy­rų kri­zių cen­trui vyk­dy­ti ben­drą tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą.

Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius kal­bė­jo: „Man pa­čiam bu­vo no­ras su­kur­ti to­kią or­ga­ni­za­ci­ją. Nak­vy­nės na­muo­se apie 80 pro­cen­tų klien­tų – vy­rai. Jie tu­ri daug pro­ble­mų. Vi­sais bū­dais pri­si­dė­siu prie jū­sų cen­tro veik­los, tu­riu pa­tir­ties, dė­ko­ju už ini­cia­ty­vą.“

„Tė­viš­kės na­mų“ va­do­vas Ei­man­tas Ba­lai­ka siū­lė ne­bi­jo­ti žo­džio „kri­zė“. Tai nė­ra bai­sus žo­dis, jis reiš­kia kei­ti­mą­si, nau­ją pra­džią. Siū­lė vy­rams įsi­trauk­ti į įstai­gos vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro di­rek­to­rė Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo apie ja­me vei­kian­čias at­vi­ras jau­ni­mo erd­ves, ku­rias lan­ko ir ne­mo­ty­vuo­tas jau­ni­mas, lin­kęs nu­si­kals­ti. Ji iš­reiš­kė vil­tį, kad bus ben­dra­dar­biau­ja­ma, pa­slau­go­mis jau­ni­mas nau­do­sis.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji tei­sė­ja Vi­ja Ku­dzie­nė pa­si­džiau­gė tuo, kad at­si­ran­da ini­cia­ty­vių žmo­nių, ku­riems rū­pi pla­tes­ni da­ly­kai. Siū­lė įsi­gi­lin­ti į prie­žas­tis, dėl ko smur­tau­ja­ma, el­gia­ma­si ki­taip ne­gu įpras­ta. Pa­rei­gū­nės pa­ste­bė­ji­mu, yra vy­rų, ku­riuos mu­ša vai­kai.

„Po­li­ci­ja ne­iš­spręs vi­sų bė­dų, bet jei bū­si­me nau­din­gi, mes vi­sa­da bū­si­me lin­kę pa­dė­ti“, – sa­kė V.Ku­dzie­nė.

Psi­cho­lo­gė Auš­ra Stan­ke­vi­čie­nė, spren­džian­ti vai­ko pro­ble­mas, su­si­du­ria su si­tu­a­ci­ja, ka­da rei­kia su­stip­rin­ti ir su­au­gu­sį žmo­gų. Ji vi­lia­si, kad nau­jas cen­tras bus ta vie­ta, ku­rio­je tė­vai su­stip­rės ir ben­dra­vi­mas bus abi­pu­siš­kai nau­din­gas.

Vy­rų kri­zių cen­tras, pa­sak stei­gė­jo V.Ta­mu­lio­nio, ne­tu­ri dar­bo ka­bi­ne­to, už­tat ga­vo net ke­lis pa­siū­ly­mus įsi­kur­ti ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų pa­tal­po­se. Vir­gi­ni­jus įsi­ti­ki­nęs, kad vy­rams ne­re­tai net la­biau ne­gu mo­te­rims rei­kia iš­si­kal­bė­ti, ta­čiau dėl įsi­ga­lė­ju­sių ste­re­o­ti­pų jiems sun­ku at­ver­ti sa­vo iš­gy­ve­ni­mus, dau­ge­lis ne­ži­no, su kuo kal­bė­tis apie tai, kas ke­lia ne­ri­mą. Vy­rų kri­zių cen­tras bus ta vie­ta, kur vy­rai ga­lės kreip­tis to­kiais at­ve­jais.

 

Laikraščio „Alytaus naujienos” informacija (autorė Aldona KUDZIENĖ ).

Bygalvocius

Aptartos Alytaus apskrities vyrų krizių centro veiklos ir bendradarbiavimo galimybės

Šiandien Alytaus miesto savivaldybėje vyko apskritojo stalo diskusija-prisistatymas „Alytaus apskrities vyrų krizių centro veiklos ir bendradarbiavimo galimybės”. Išgirsti, kuo užsiims neseniai įsteigta viešoji įstaiga „Alytaus apskrities vyrų krizių centras” ir aptarti jos bendradarbiavimo su kitomis Alytaus regione veikiančiomis organizacijomis galimybes susirinko Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir struktūrinių padalinių vadovai, specialistai,  Alytaus mieste veikiančių įstaigų ir  visuomeninių organizacijų atstovai.

„Kiekvienas gyvenime turime pakilimus ir nukrypimus. Ištikus krizei tiek vyrai, tiek ir moterys ne visada turi į ką atsiremti ir ne visuomet drįsta kreiptis pagalbos. Mes visi turime drąsiau ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Džiaugiuosi, kad Alytuje pradėjo veikti Vyrų krizių centras,” – sveikindama šio centro steigėją Virginijų Tamulionį sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė.

Naujos ir labai reikalingos įstaigos atsiradimu džiaugėsi  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė, V. Tamulioniui dovanojusi baltą angelą ir linkėjusi kitiems būti angelais.

V. Tamulionis  džiaugėsi, kad idėja įkurti Vyrų krizių centrą sulaukė didelio alytiškių palaikymo, anot, jo, tai rodo, kad tokia įstaiga Alytuje yra reikalinga. V. Tamulionis neslėpė, kad idėja  įkurti šį centrą kilo nepalankiai susiklosčius jo paties šeimyniniam gyvenimui: „Prieš devynerius metus išsiskyriau. Teismo sprendimu dukros liko augti su manimi.  Be to neturėjau darbo, todėl  lankiausi darbo biržoje ir mane nukreipė į moterų krizių centrą, kur vykdavo užsiėmimai asmenims, vieniems auginantiems vaikus. Buvau vienas vyras tarp  moterų. Tuomet ir pradėjau svarstyti, kad pagalba ištikus krizei yra būtina ne tik moterims, bet ir vyrams tad, kodėl neįsteigus Vyrų krizių centro?” – pasakojo V. Tamulionis.

Apskritojo stalo diskusijos metu Kauno probacijos tarnybos, Savivaldybių probacijos skyriaus Alytuje vyresnioji  inspektorė Gitana Kamandulienė pristatė skyriaus veiklą ir kalbėjo apie galimus bendradarbiavimo su Alytaus apskrities vyrų krizių centru būdus. Pastarąja tema daug diskutuota ir su kitais, bendradarbiauti su šiuo centru planuojančių įstaigų ir organizacijų atstovais.

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Bygalvocius

Alytuje savo veiklą pradeda Vyrų krizių centras

Alytuje savo veiklą pradeda Alytaus vyrų krizių centras. Alytaus miesto savivaldybėje apskrito stalo diskusijoje pristatyta „Alytaus apskrities vyrų krizių centro veiklos ir bendradarbiavimo galimybės“. Klausykite pokalbio.Gerai

Susitikime dalyvavo Alytaus miesto ir rajono savivaldybių atstovai, bei įmonių ir organizacijų vadovai, Alytuje ir rajone veikiančių visuomeninių organizacijų atstovai. Taip pat buvo pristatyta naujai įsteigta viešoji įstaiga „Alytaus apskrities vyrų krizių centras“ bei aptartos jos perspektyvos ir bendradarbiavimas su kitomis Alytaus regione veikiančiomis organizacijomis.

Alytaus apskrities vyrų krizių centro vadovas Virginijus Tamulionis ir Juozas Adomaitis.

Kaip sakė Alytaus vyrų krizių centro vadovas Virginijus Tamulionis, įkurti vyrų krizių centrą Alytuje jį paskatino asmeninė patirtis. „Moterims pagalbą teikia daug įstaigų, o vyrams kartai nėra kur kreiptis, jie irgi turi problemų, kurias reikia spręsti“, – sakė V. Tamulionis. Jo nuomone, vyrams atsiverti ir papasakoti savo išgyvenimus yra sunkiau nei moterims.

Šiuo metu Alytaus vyrų krizių centras neturi savo patalpų, tačiau bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis tikimąsi, kad jos atsiras. Vyrams pagalbą teiktų profesionalūs darbuotojai.

 

Norintys perklausyti radijo įrašą – sekite šia nuoroda >>>

Radijo stoties „FM99” informacija (straipsnio autorė Lina Geluncevičiūtė).

Bygalvocius

Alytaus vyrų krizių centro vadovas: daugeliui vyrų reikia pagalbos

Alytuje veiklą pradeda vyrų krizių centras. Jo steigėjas ir vadovas 37 metų Virginijus Tamulionis įsitikinęs, kad tokia įstaiga labai reikalinga, nes fiziškai stipriems vyrams netgi dažniau negu moterims reikia psichologinės pagalbos. V. Tamulionis neslėpė, kad ir pats su tokia situacija yra susidūręs.

Būtent karti asmeninė patirtis tapo postūmiu įkurti vyrų krizių centrą. Ši idėja alytiškiui gimė prieš penkerius metus. „Tuo metu pats išgyvenau skyrybas, teismo sprendimu su manimi liko gyventi dvi mažametės dukros. Aš lankiausi darbo biržoje ir mane nukreipė į moterų krizių centrą, kur vykdavo užsiėmimai asmenims, vieniems auginantiems vaikus. Buvau vienas vyras tarp  moterų ir pradėjau galvoti, kodėl negalėtų būti tokio centro vyrams?“ – pasakojo V. Tamulionis.

Visus tuos metus jis nuolat domėjosi krizių centrų veikla. Vyrų krizių centrai iki šiol Lietuvoje buvo penki: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Marijampolėje ir Utenoje.

Šeštąjį vyrų krizių centrą Alytuje įsteigęs V. Tamulionis kartu su bendraminčiu, renginių organizatoriumi Juozu Adomaičiu, rytoj, penktadienį, Alytaus miesto savivaldybėje rengia apskritojo stalo diskusiją  – prisistatymą „Alytaus apskrities vyrų krizių centro veiklos ir bendradarbiavimo galimybės“.

Susitikime dalyvaus Alytaus miesto ir rajono savivaldybių atstovai, bei įmonių ir organizacijų vadovai, Alytuje ir rajone veikiančių visuomeninių organizacijų atstovai.

Susitikimo tikslas – pristatyti naujai įsteigtą viešąją įstaigą „Alytaus apskrities vyrų krizių centras“, aptarti perspektyvas, apsikeisti nuomonėmis apie galimas šio centro veiklos galimybes ir bendradarbiavimą su kitomis Alytaus regione veikiančiomis organizacijomis.

Susidomėjusieji laukiami  birželio 10 d. (penktadienį) 10 val. Alytaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje.

„Pagal susidomėjimą, kurio sulaukiau išsiuntęs kvietimus dalyvauti diskusijoje, matau, kad toks centras yra reikalingas ir bus palaikomas“, – įsitikinęs apsaugos tarnyboje dirbantis jo vadovas.

Vyras džiaugėsi, kad jo idėjai steigti tokį centrą pritarė ir pažįstami, ir darbo kolegos bei vadovai.

Vyrų krizių centras nusiteikęs padėti ne tik smurtą patiriantiems, bet ir smurtaujantiems vyrams, taip pat tikisi bendradarbiauti su vaikų globos namais, anoniminių alkoholikų klubu ir visais, kam reikės pagalbos patarimais, pasidalijimo patirtimi.

V. Tamulionis įsitikinęs, kad vyrams neretai net labiau negu moterims reikia išsikalbėti, tačiau dėl įsigalėjusių stereotipų jiems sudėtinga atverti savo išgyvenimus, daugelis nežino, su kuo galėtų kalbėtis apie tai, kas neramina.  Vyrų krizių centras bus ta vieta, kur vyrai galės kreiptis tokiais atvejais.

 

www.alytusplius.lt informacija